interface Map<K,V>

Abbildung (partielle Funtion mit endlichem Definitionsbereich) von K nach V

interface Map<K,V> {
  int size(); boolean isEmpty();
  V get (K key);
  V put(K key, V value);
  Set<K> keySet();
  Collection<V> values();
}Johannes Waldmann 2006-06-22