Spezielle Operator-Syntax (Sections)

A -> '('  Op  ')' -- zweistellige Fkt.

  | '('  Op A ')' 
    -- left section, einst. Fkt

  | '(' A Op  ')' 
    -- right section, einst. Fkt

Beispiele: alle folgenden Ausdrücke sind äquivalent

"foo" ++ "bar", (++) "foo" "bar",
("foo" ++) "bar", (++ "bar") "foo"Johannes Waldmann 2006-06-22