Lineare Ungleichungen und Optimierung

Entscheidungsproblem:

Optimierungsproblem: Standard-Form des Opt.-Problems:
AxT = b, xT≥ 0, minimiere cxT.


Ü: reduziere OP auf Standard-OP, reduziere EP auf OP2014-07-06