Vereinigung mittels Interfaces

I repräsentiert die Vereinigung von A und B:

interface I { }
class A implements I { int foo; }
class B implements I { String bar; }


Notation dafür in Scala (http://scala-lang.org/)

abstract class I
case class A (foo : Int) extends I
case class B (bar : String) extends I
Verarbeitung durch Pattern matching
def g (x : I): Int = x match {
    case A(f) => f + 1
    case B(b) => b.length()  }Johannes Waldmann 2012-10-10