Kreuzprodukte und Records

Das Kreuzprodukt von n Mengen A1,…, An

ist die Menge aller Tupel:

A1×…×An : = {(a1,…, an) | a1A1∧…∧anAn}


Kreuzprodukt in der Mathematik entspricht struct in C, record in Pascal, class in Java usw.


class P { final A a; final B b; final C c; }
Komponenten-Zugriff über Namen P x; ... x.a ... (Mathematik: über Position).


positionelle Notation bei Aufruf des geeignet definierten Konstruktors

P x = new P(new A(), new B(), new C());Johannes Waldmann 2012-02-01